ColinHenshaw

Colin Henshaw

has been a member since Mar 2008 and goes by ColinHenshaw.

Mo enn profeser Langaz Angle dan enn Sant Trening kot lopital militer pre kot Tabuk. Mo ti ne an 1949 e mo byen kontan tir foto zetwal e bann zafer natirel. Mo ti byen promne. Ant 1981 e 1987 mo ti travay an Zimbabwe, lerla mo ti al Botswana ziska 1995. Apre sa mo ti travay an Arabi Sowdit, bann UAE, Oman e Bangladesh.

No stories

No collections

No favorites